Zona 2 rizik od eksplozije

ATEX direktiva (Atmosphères Explosibles, koja se takoðer naziva i Direktiva 94/9 / EC, definitivno je Europska unija, koja definira bitne zahtjeve podataka o proizvodima za povezivanje u podruèjima s rizikom od eksplozije. Veæina strojeva i alata koji se koriste u rudnicima kamenog uglja popularna je zbog eksplozije metana i ugljene pra¹ine, a ATEX direktiva se primjenjuje na opremu i za¹titne metode za rad u podruèjima izlo¾enim opasnosti od eksplozije. Takoðer, posljednje sigurnosne odredbe u nekim zemljama Europske unije bile su podijeljene izmeðu sebe, ¹to je uvelike ote¾avalo slobodu razmjene dobara izmeðu zemalja èlanica.Iz sada¹njeg znaèenja stvorena je objedinjavajuæa ATEX direktiva koja je objedinila postojeæe propise i uvelike olak¹ala promet materijala u Europskom sporazumu. U provedbi odredbi èlanka 100a Rimskog ugovora, najva¾nija toèka ATEX direktive je osigurati slobodno kretanje roba koje jamèe visoku razinu za¹tite od eksplozija. ©to se tièe ureðaja koji se primjenjuju u podruèjima u kojima postoji opasnost od eksplozije, Europski parlament i Otvorena Europska unija 23. o¾ujka 1994. izdali su ATEX Direktivu 94/9 / EC, koja je dana 1. srpnja 2003. godine. Osim toga, Direktiva 1999/92 / EC ATEX137 (koja se naziva i ATEX KORISNICI usvojena je 16. prosinca 1999. godine, koja se odnosi na minimalne sigurnosne zahtjeve za polo¾aje u okru¾enjima gdje postoji opasnost od eksplozivne atmosfere. ATEX Direktiva 94/9 / EC poèela je s radom do 1. srpnja 2003. i zamijenila prethodne Direktive 76/117 / EEC i 79/196 / EEC.

CE oznaka (fr Conformité Européenneidentifikacijski broj certifikacijskog tijelaSimbol izvr¹enjaeksplozivna skupinakategoriji ureðajavrsta za¹tite od eksplozijeeksplozivna podskupinatemperaturni razred

Preporuèujemo Atex trening