Zatrudnite tjedan dana prije mjeseca

https://veins-cream.eu/hr/

Mnoge ¾ene su iznenaðene ¹to postoji jednoznaèno doba za trudnoæu. Postoje ¾ene koje bi voljele imati dijete u dobi od 18 godina i ranije. Veæina se meðutim usredotoèuje prvenstveno na financijsku stabilnost, odgovarajuæi partner, udoban ¾ivot, rijeè za materijalne sadr¾aje koji æe djetetu pru¾iti sna¾an i elegantan odgoj. To je prava odluka, uvijek ima nedostatak. Naime, dob. Iako se osjeæamo mentalno nepripremljeni za hranjenje djeteta, na¹e tijelo ne zna toèno kada se ovo doba dogodi, a u tom je smislu kasnije jo¹ gore.

S biolo¹kog gledi¹ta, najbolja sezona za roðenje djeteta od strane svadba je izmeðu 18 i 25 godina starosti. Prije toga, tijelo gospoðe jo¹ ne postoji dovoljno razvijeno, ¹to mo¾e prouzroèiti pobaèaj i roðenje mrtvog djeteta. Meðutim, kasnije, nakon 35 godina, poveæava se vjerojatnost bolesti povezanih s o¹teæenjem genetskog koda, kao ¹to je na primjer Downov sindrom.

Ako tra¾i pravu dob za trudnoæu, to je za biologiju. Meðutim, u realizaciji izgleda da dvadesetgodi¹nja djevojèica zavr¹ava studij (ili je dio njih, samo zapoèinju s radom, mo¾da i nisu specifièni partneri, a ako raèunaju, nisu sigurni ¾ele li ukloniti ostatak ¾ivota. Osim toga, ne ¾ele ogranièiti svoje lijepe mlade godine velikim zalaganjem da imaju dijete. Nemojte kriviti zdrave ¾ene za to i ukazati na njih kao nedostatak majèinog instinktora. Oni su onda prirodne reakcije koje su uzrokovane promjenama u svijetu oko nas. Stoga, suprotno èinjenici da je promatranje biolo¹kog vremena najprikladnije, ne smijemo zaboraviti da nije, veæ je to kamen temeljac da li odluèimo biti trudni ili ne. Prije svega, i buduæi roditelji trebaju izraziti istu ¾elju da imaju potomka. Preporuèljivo je imati barem osnovnu stabilnost materijala i ideju da neæemo izgubiti praksu u uspjehu trudnoæe. Neprihvatljivo je da se ¾ena prihvati u smislu jaèanja kontakta s prijateljem. Takvi tretmani samo æe pogor¹ati situaciju izmeðu ¾ene i mu¹karca.

Dragi gospodine, stvarnost je da na¹ sustav pru¾a ogranièeno vrijeme da se zatrudni. Stvarnost je vi¹e od dobre dobi da se pribli¾i onome ¹to ¾elim prije, teoretski, bolje. To ne uni¹tava i èinjenicu da dijete treba biti rezultat ljubavi izmeðu dvoje ljudi, a ne osjeæaja du¾nosti.