Stope poreza na ceste

Kada se poènu primjenjivati nove porezne stope, poduzetnici moraju reprogramirati blagajne. Promjena poreznih stopa znak je za investitore da moraju zadovoljiti promjene softvera u ureðajima za raèunovodstvo prodaje, tj. Blagajne. Kako i gdje to uèiniti tako va¾nim? Usluga blagajne postoji na mjestu na kojem su ureðaji podvrgnuti ne samo igranju. Kao ¹to veæ znamo o promjenama u cijenama poklona na takvim mjestima poèinje biti gu¾va.

Ako reprogramiranje blagajne vi¹e ne postoji, a mjesto u vrlo razlièitoj fazi, nemojte naglasiti. Tada je va¾no da ga sami kreirate, a da ne crpite usluge profesionalaca. Dovoljno je doæi do korisnièkog priruènika i korak po korak napisati ga zajedno s uputama proizvoðaèa. Ne moraju sve ponude biti premje¹tene ruèno. Stoga je izuzetno zabrinjavajuæe u sluèaju da smo programirali desetak èlanaka o fiskalnom iznosu.Promjena stopa PDV-a u uredima za registraciju ne bi trebala imati problema s trgovinama. Ako u njemu postoje neke grupe proizvoda, a blagajne nisu izravno povezane s prodajnim sustavima, operacija se mo¾e obaviti brzo. U uspjehu takvih veza, mnogo ovisi o radu softvera.Pote¹koæa se javlja u redoslijedu migracije robe izmeðu pojedinaènih stopa PDV-a. Mo¾emo se suoèiti s problemima sa sustavima blagajne koji su u interakciji s dostupnim softverom. Obièni programi koji nemaju moguænost filtriranja, razvrstavanja robe neæe pomoæi da se brzo pronaðe, na primjer, proizvoðaè, bar kod ili bilo koja druga oznaka, nazovimo skupinu proizvoda na mjesto nove porezne stope. Morat æete sami urediti svaku datoteku u takvom programu.Nove stope PDV-a mogu primorati neke porezne obveznike na suradnju s blagajnom. Povezan je isti kao tradicionalna gradnja ili velika kolièina tzv resetira, ¹to ne ide na sljedeæi amandman na cijenu PDV-a.To se odnosi na ureðaje koji imaju niz izvje¹taja blizu 1825., jer uskoro u takvoj blagajni popunjava memoriju. Zato je bolje dobiti novu blagajnu. Tehnolo¹ki nova blagajna bit æe dobro jamstvo jednostavnog ulaska u èitanje s naknadnim stopama PDV-a.