Srednje smeda kosa

Moj roðak posebno voli igrati se s kosom, mo¾ete je milovati danima i èetkati i uèiniti je. Ona je takoðer ukljuèena u to, ¾eleæi da izgleda savr¹eno, mo¾e se staviti jednu pletenicu pet puta, uvijek vezati lukove za kosu na njih ili umetnuti kopèe za kosu. On voli ¹kolske igre i stvara ih. Njezina recentna kreacija Queen Joker bila je originalna i volio bih savr¹enu frizuru i odjeæu. Na poèetku ju je majka upetljala s desetak pletenica s trakama smje¹tenim u njih. Kasnije, ovaj prekrasni jedanaestogodi¹njak je rekao ne, ne, i ne jednom. Zapravo, gledat æu upravljanu kosu ... pa je poèelo. Pola sata snimanja i planiranja. Izgledala je lijepo kao znaèajna princeza. Tek kad je ostala s aristokratima, brzo je promijenila svoje mi¹ljenje. Ne raèunajuæi s posljednjim, da je pro¹lo vi¹e od dva sata od poèetka skladanja za spektakl. Neoèekivano ... potpuno je promijenila ideju, au svom govoru jo¹ je nekoliko oti¹lo ovako "nieeee, ne ¾elim, kao ¹to se ne sjeæam princeze, u veæini njezina podreðenog." Zahtjevala je novu frizuru, slo¾enu kosu u konstrukciji punjene koke. Sreæom, kao ¹to smo ranije rekli, veæ imamo znanje o stavljanju njezine kose, tako da smo u isto vrijeme i¹li vrlo brzo. Njezina majka, s jedne strane, uspjela sam napraviti sljedeæu i za nekoliko minuta.

Pogledajte ponudu ukosnica