Slicer s lidlom

Povræe je najzdravija hrana za zaposlenika. Na svijetu postoji preko 250 vrsta povræa. Oni su izvor vitamina C, provitamina A, kao i vlakana i minerala. Postoji velika biolo¹ka i prehrambena cijena. U svakoj kuæi u koju se uvlaèi puno povræa, kao iu ugostiteljskim objektima, raznovrsni rezaèi nezamjenjiv su proizvod. A pogotovo kada morate izrezati veliki broj povræa u kratkom vremenu.

Strojevi za rezanje povræa imaju brojne prednosti. Najva¾nija meðu njima je praktiènost i u¹teda vremena. Ovo je va¾no razmatranje tijekom priprema za blagdane ili obiteljske proslave. A osim toga, kada se pripremaju zimnice, kako moramo rezati puno povræa i proizvoda. Igra koja ukljuèuje elektrièni rezaè osigurava sigurnost korisnika. Zbog posebnog kuæi¹ta i otvora druge velièine omoguæeno je usitnjavanje i trljanje raznog povræa bez straha od povrede. Znaèajka postoji i da mo¾emo odabrati debljinu, polo¾aj i raspored koji bismo ¾eljeli dobiti od narezanog povræa. A sve zato ¹to se u rezaèu povræa koristi nekoliko diskova za rezanje. Osim toga, cjelina se mo¾e demontirati na iznimno intenzivan naèin, ¹to vam daje moguænost da ga jednostavno odr¾avate èistim. Ne moramo se sjetiti straha da æe se o¹tetiti jer je rezaè otporan na koroziju, jer je napravljen od èvrstog materijala koji ne hrða. Ako ¾elite postiæi rezaè trebate uzeti u obzir va¹e potrebe. Ako takoðer kuhamo vrlo dobro za malu skupinu ljudi, onda mo¾emo èak i odustati od kupnje. A kada pripremimo mnogo konzervi, tada æe ovaj ureðaj biti koristan kod kuæe. Prilikom kupnje obratit æemo pa¾nju na èvrsto kuæi¹te, vrstu motora i èitav ¹tit, koji su temelj njegove snage. Imati prikladne rezaèe, pripremati obroke, salate, salate, èuvati æe prestati biti smetnja i postati ugodno zanimanje. Mnogo povræa mo¾e se koristiti sirovo, tako da æe njihova brza implementacija samo potaknuti veæu potro¹nju. Mi mo¾emo izabrati razlièito povræe, jer u Poljskoj imamo oko 50 vrsta povræa.