Skeniranje i prevodenje teksta

Prijevod èlanka vrlo je te¾ak po sebi. Ako planirate prevesti neki tekst, moramo ne samo da bude pod nadzorom „saznaje” rijeèi i reèenice, ali i biti obrazovan mnogih idioma kao znaèajne za svaki jezik. Èinjenica je da osoba koja pi¹e tekst u engleskom tekstu ne èini ga iskljuèivo "akademskim" tipom, ali koristi svoje specifiène ukuse i dodane idiome.

U klubu je èinjenica da je osoba globalne internetske mre¾e uvijek veæa, èesto se javlja potreba za web-prijevodom. Buduæi da je, na primjer, web stranica s kojom ¾elimo postiæi veæu vrijednost primatelja, moramo ga napraviti u nekoliko jeziènih inaèica. Prilikom prevoðenja sadr¾aja web stranice, npr. Na engleskom i vlastitom stilu, trebate biti u stanju ne samo prevesti, veæ ovu energiju odrediti vjerodajnice i opise koje se u izvorniku ne mogu prevesti. Pa kada radi? Pretvorimo sadr¾aj bilo koje web stranice na engleskom jeziku za Googleovu prevoditeljsku uslugu. Dok æe se opæi smisao èlanka oèuvati (pogaðat æemo o èemu se radi, logièan redoslijed reèenica i sintaksa neæe biti dovoljni. To je moguæe jer Google prevoditelj prevodi odabrani èlanak na temelju rijeèi za rijeè. U praksi, dakle, ne raèunamo na razvoj profesionalne, vi¹ejeziène web stranice temeljene na ovom razumijevanju. Dakle, u umjetnosti web prevoditelja u bliskoj buduænosti & nbsp; èovjek neæe zamijeniti stroj. Èak ni najprikladniji softver nema sile apstraktnog razmi¹ljanja. Ono ¹to mo¾e uèiniti jest utjecati na logiku osobe koja se prenosi na odabrani programski jezik. Zato èak i najbolje aplikacije za prevoðenje teksta su visoko iza profesionalnih web prevoditelja i naravno, uvijek æe biti tu. Ako postoji ikad napredni alat opremljen s perspektivom lakog i apstraktnog "razmi¹ljanja" onda æe to biti uèinak na¹e civilizacije. Ukratko, u smjeru poduèavanja dobrih prevoditelja trebalo bi napraviti odgovarajuæe didaktièke sadr¾aje, koji æe ne samo predavati prijevode "rijeè za rijeè", nego æe takoðer pomoæi u uèenju apstraktnog razumijevanja odreðenog jezika.& Nbsp;