Sigurnost podataka u informacijskim sustavima

Odreðeni radni uvjeti predstavljaju prijetnju eksploziji, koja ima vrlo visok rizik za ljudsko zdravlje i zaradu. Kako bi se smanjio rizik od stra¹ne nesreæe, Europska unija je 30. lipnja 2003. godine osvojila smjernicu o za¹titi od eksplozije. U nastavku æemo predstaviti & nbsp; studije sluèaja atexa.

©to je atex?Pod tajanstvenim zvukom koncept ATEX francuske atmosfere Ecplosible, staviti dvije vrlo presti¾ne direktive EU koje se bave za¹titom od eksplozije. Prvi od njih je vijeæe 94/9 / EZ - ATEX 100a, koji ka¾e da su zahtjevi umetanje marketinga opreme koja æe kontrolirati, osiguran i uspio, to je da ¾ive konzumira za uporabu izvan potencijalno eksplozivnom atmosferom te strojevi i metode za¹tite pomoæu raditi u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Izjavom oznake CE na proizvodu, proizvoðaè izjavljuje da ovaj materijal ispunjava sve zahtjeve informacija koje se odnose na nju, odnosno Novi pristup. U planu odreðivanja ispunjava li odreðeni proizvod zahtjeve direktiva novog pristupa, osim ako se na njemu takoðer izdaje CE oznaka, dobiva se ocjena sukladnosti. Nove smjernice regulacije reguliraju opasnosti koje proizvoðaè mora pronaæi i rije¹iti ih prije ulaska na tr¾i¹te.

Druga direktiva 1999/92 / EZ - ATEX 137 je vrlo skupo od promjene zbog èinjenice da su zaposlenici postrojenja u kojima se mogu pojaviti potencijalno eksplozivna podruèja. Njegove vrijednosti temelje se na povjerenju i zdravstvenom pomagalu svih ljudi koji rade na poslu i sjedaju u odreðenim podruèjima.

Tko je trening za atex?ATEX trening kombinira se s eksplozijom i ATEX informacijama. Oni su usmjereni na sve zaposlenike koji djeluju u potencijalno eksplozivnim podruèjima, ukljuèujuæi rukovodeæe osoblje, tehnolo¹ko osoblje i odrasle ¾ene za povjerenje i higijenu rada u obliku. Provoðenje osposobljavanja preduvjet je ispunjavanja prije svega preporukama norme PN-EN 60079-17 o zahtjevima struènosti za osoblje u Ex prostorima. Valja napomenuti da ATEX trening nije zamjena za trening prve pomoæi, ¹to je po¾eljno provesti odvojeno, pa je vrijedno odabrati usluge priznate tvrtke koja zauzima sveobuhvatni paket obuke.