Razina znanja a0

Trenutno poslodavci obraæaju veliku pa¾nju na znanje jezika kako kod na¹ih gostiju, tako i kod kandidata za èitanje. Ranije, uz osnovno znanje jezika ili èak i bez poznavanja bilo kojeg drugog jezika, bilo je va¾no uzeti gotovo sav posao. U ovom trenutku potrebno je znati barem jedan jezik na razini koja jamèi osnovni razgovor.

Razina jeziènih vje¹tina meðu polovima raste iz godine u godinu. Veæ u izvornim znanostima, kao iu srednjim ¹kolama i srednjim ¹kolama, postoji nekoliko stranih jezika. Istra¾ivanja pokazuju da ljudi koji znaju vi¹e od jednog jezika imaju veæu plaæu do 50% od onih bez takvih vje¹tina. ©to nam mogu pomoæi te lekcije jezika? Stoga postoji vrijedno pitanje koje je u sadr¾aju predmeta. Pa, veæ u uredskoj umjetnosti (od bijelih ovratnika, uèenje stranih jezika primjenjuje se na gotovo svaku moguæu stvar. Polazeæi od odnosa sa stranim klijentima, dobavljaèima, primateljima ili proizvoðaèima, prevoðenjem dokumenata u popularni odnos s vlastitim prijateljima u korporaciji, koji nisu Poljaci, a onda se sve èe¹æe daju u dana¹njem svijetu. Osim toga, uèenje jezika je dostupno kada putujete u inozemstvo, obièno je dovoljno uèiti engleski, ¹panjolski ili ruski, a pozicija jo¹ uvijek zauzima puno kineskog, japanskog i korejskog, iz pravog razloga: veæina se proizvodnje preselila samo na azijske krajeve, zato su korisni struènjaci koji razumiju te jezike. Prijevod dokumenata je vrlo va¾an jer azijski proizvoðaèi èesto ne znaju engleski i moraju prevesti kako bi potpisali ugovore sa zapadnim primateljima. Sumirajuæi sve prikupljene informacije, pristupamo sudu da je sjajno uèiti jezike, jer ne samo da pro¹irujemo i pokreæemo nove kulture, veæ svijet gleda u smjeru u kojem æemo biti u nepovoljnijem polo¾aju od ljudi koji ne znaju jezike.