Protueksplozijske svjetiljke

Oznaka EX je posebna oznaka, za¹tita od eksplozije koja se koristi za opremu i za¹titne sustave ili njihove dijelove i kolièine.

U ugovoru s posebnim sigurnosnim razlikama u zemljama Europske unije, postojalo je mi¹ljenje o ujednaèavanju primjenjivih pravila u zemljama èlanicama. Jedinstvena prava omoguæila su mnogo ti¹i i br¾i protok robe izmeðu zemalja EU. Tako nastaje tzv Nova direktiva o rje¹enju, koja je pokazala kljuèno rje¹enje za pobolj¹anje suradnje meðu zemljama èlanicama.Za eksplozivna podruèja i ureðaje koji se stavljaju u proizvodnju u tim podruèjima, valja spomenuti dvije osnovne ATEX smjernice (iz francuske atmosfere eksplozivne:- Direktiva 94/9 / EU ATEX95 Europskog parlamenta i Europskog vijeæa (od 23.03.1994. Prema usklaðivanju zakona dr¾ava èlanica u vezi s ureðajima, strojevima i za¹titnim sustavima koji su predviðeni za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama,- Direktiva 99/92 / EC ATEX137 (od 16.12.1999. Kojom se reguliraju minimalni zahtjevi kao za¹tita i sigurnost gostiju od pona¹anja na koje mo¾e doæi atmosfera opasnosti od eksplozije.Svaki EX ureðaj trebao bi biti obilje¾en i proæi niz testova koji prelaze toèku kako bi se uklonili svi tvornièki nedostaci. Smjernice Europske unije, koje smo preuzeli 2003. godine, strogo su utvrdile i precizirale pravila rada i imenovanja ove vrste opreme.Ovdje mo¾ete naæi mnogo Atex materijala.