Procjena rizika automehanieara

Dokument o za¹titi od eksplozijeSukladno propisu ministra gospodarstva, umjetnosti i zajednièke forme od 8. srpnja 2010. godine, svako poduzeæe mora pripremiti "Dokument o za¹titi na radnom mjestu prije eksplozije". To se odnosi na zdravstvene i sigurnosne propise vezane uz moguænost eksplozivne atmosfere.

Tko mora izdati ovaj model dokumenta?Dokument o za¹titi od poèetka mora biti izgraðen prije subjekata koji usmjeravaju proizvodne i / ili tehnolo¹ke procese uz uporabu predmeta koji mogu stvarati eksplozivne smjese i skladi¹ta u kojima se èuvaju. Ako je procjena rizika pozitivna, ona sudjeluje u pripremi dokumenta o za¹titi od eksplozije.

©to ukljuèuje dokument o za¹titi od eksplozije?Èinjenica da ova vrsta treba imati odreðene podatke o za¹titnim mjerama i ogranièiti uèinke eksplozije u navedenim opasnim podruèjima.Za to vam je potrebna i izjava poslodavca o èistom i estetskom funkcioniranju opreme i procjeni rizika u kombinaciji s prilikom eksplozije.Dokument takoðer treba potvrditi da alati i strojevi primjenjuju sve ¾eljene standarde sigurnosti i odr¾avanja. Oèigledno, propisi o zdravlju i sigurnosti primjenjuju se i na zaposlenike, odnosno, izjava mora sadr¾avati informacije o tome koje su mjere za¹tite takoðer korisne za njih, a pored toga ¹to je organizirano kori¹tenje sigurnosti na radnom mjestu.

Tko procjenjuje rizik od eksplozije?Procjenu rizika od eksplozije trebao bi ispuniti profesionalac u ovom dijelu. Svakako bi to trebao biti, na primjer, graðevinski struènjak, a sam dokument sastavio vladar na temelju potvrda i znanja o tehnolo¹kom procesu.