Postavljanje online poslovanja

Pretpostavimo da smo odluèili otvoriti tvrtku koja kupcima nudi raèunovodstvene usluge. O èemu bismo trebali znati? Prije svega, trebali bismo provjeriti koliko je posljednje polje konkurentno i ako imamo priliku pobijediti. Naravno, to neæe biti va¾no u sluèaju kada sada imamo mre¾u kontakata i ljudi spremnih na suradnju s nama.

Stoga bi sljedeæe trebalo voditi raèuna o odgovarajuæim prostorijama, opremi i softveru. Pogotovo jedina je izuzetno va¾na, jer æe nam raèunovodstveni program, ako je sasvim funkcionalan, omoguæiti lako i bez pogre¹aka voðenje poslovanja. Ako se vratite u sobu, trebate pa¾ljivo odabrati lokaciju iu sluèaju da se odluèite za najam, izraèunajte je li najamnina spremna. Mo¾emo kupiti rabljenu elektronièku opremu, iznajmiti je ili se odluèiti za novu i staviti je u cijenu. Isti softver, renta, raèuni. Druga va¾na uloga je zapo¹ljavanje profesionalnih struènjaka koje zapo¹ljavamo. To bi trebale biti odrasle ¾ene, tako da ne bih morao snositi tro¹kove povezane s njihovom izvanrednom pripremom za rad. U ovom trenutku vrijedi objaviti oglase na pozitivnim portalima s najavama i potro¹iti malo vremena na provjeru kandidata. Osim provjere njihovih informacija, upoznavanja financijskih oèekivanja, prije svega primjeæujemo ili su svjesni, s kojima æemo se odluèiti nakon nekoliko sati dnevno. U sluèaju da nismo u moguænosti zaposliti se za vlastito zapo¹ljavanje, u moguænosti smo anga¾irati profesionalnu tvrtku. Provest æe inicijalni odabir, u skladu s bliskim komentarima, zatim poslati odreðenu skupinu ljudi koji æe ispuniti na¹a oèekivanja. Buduæi da je to uski izbor, bit æe lak¹e odluèiti s kim æemo predlo¾iti suradnju. Obje moguænosti planiraju svoje prednosti i prednosti, sve ¾eli od svojih preferencija. Dodatna prednost zapo¹ljavanja struènjaka je njegovo poznavanje industrije, èesto i posjedovanje klijenata. Ponekad je moguæe da tvrtke odaberu da ih koristi velika osoba na koju se oslanjaju, a kako se radno mjesto mijenja, oni uzimaju u obzir promjenu davatelja usluga. Live æe vjerojatno moæi osvojiti takve mu¹karce i dati tvrtki bolji i bolji rezultat na tr¾i¹tu. Osobito u sluèaju raèunovodstvenih tvrtki, suradnja obièno traje godinama. Zadovoljni klijenti radije ponovno pregovaraju o ugovoru nego da mijenjaju tvrtku za poslu¾ivanje.