Poni tavanje neplodnosti braka

Jeste li s partnerom odluèili podnijeti zahtjev za dijete? To je sjajno! Meðutim, nakon nekoliko mjeseci neuspje¹nih poku¹aja, svatko dobiva neugodnu pomisao: "Mo¾da je dodatak u redu sa mnom?" U takvim okolnostima, ne vrijedi se muèiti, i samo iæi na testove plodnosti. U sluèaju klijenata, pitanje sperme æe stoga biti potpuno bezbolno i mo¾e odagnati sve sumnje.

Umjesto da pretra¾uju internet za "cijenu istra¾ivanja sperme", jednostavno idite u najbr¾i istra¾ivaèki laboratorij i saznajte detaljno o cjeniku i prirodi istra¾ivanja. Postoje i druge vrste takvih analiza. Najva¾nije, ili spermiogram, dat æe mnogo procjene stanja sperme. U nekim sluèajevima, primjereno je i na posljednjem ocijeniti kvalitetu sjemena i ukloniti bilo kakve poremeæaje. Tro¹ak takve studije je gotovo 100 zlota, u odnosu na laboratorij u kojem ga provodimo. Dobit se broji s popisa na nekoliko dana.

U oblicima, kada se odstupanja od baze ili vi¹e dijagnosticiraju neki poremeæaji, vrijedi razmotriti slo¾enije testove (tzv. CASA. Tijekom ovog istra¾ivanja provodi se detaljna procjena morfologije sperme, provjerava se njihova energija i prisutnost antitijela i aktivnih leukocita.

Zanimljivo pitanje je tzv seminogram, u kojem se pored brojnih analiza sjemena, pa¾nja posveæuje djelovanju sjemenih mjehuriæa i prostate. U suvremenom stilu, sveobuhvatno znanje je napravljeno na mjestu stanja reproduktivnog sustava. Ova studija se hvali kada osnovni rezultati ne daju nedvosmislen odgovor na pitanje postoji li objekt pogre¹an.

Kada se pripremiti za analizu sjemena? Gosti nekoliko dana prije pregleda moraju ostaviti bilo kakvu tjelesnu aktivnost, u tijeku i masturbaciji. Vrijedi i ne daje nikakve vijesti u prehrani ili aktivnostima pro¹le sezone. Razlog je nizak - razina uèinka stvarno utjeèe na stanje sjemena i sve promjene prije testa mogu falsificirati njegov uèinak.

Na dan testiranja obavje¹tavamo laboratorij gdje izra¾avamo na¹e podatke. Onda æemo dobiti spremnik sperme. U laboratorijskim grupama, vezani materijal je va¾an - zahvaljujuæi tome, on pru¾a 100% jamstvo da je "nov" i toèno pohranjen.