Obvezu blagajne u raeunovodstvenom uredu

Uz Zakon o PDV-u, obveza postojanja blagajne je svaki poduzetnik koji vodi uslugu ili obavlja transakciju u sluèaju sporta¹a i poljoprivrednika koji raèunaju na pau¹alnu platformu. U svrhu 2016. godine, porezni obveznici i dalje mogu koristiti odabrane porezne olak¹ice bez potrebe za kupovinom blagajne.

Buduæi da ne postoji obveza raspolaganja blagajnom.Napitak iz propisa koji prisiljavaju zemlju na 2016. je odredba u kojoj se navodi da poduzetnik èije godi¹nje kupnje u posljednjoj obraèunskoj godini nije prema¹io neto iznos od 20.000 zlota nema svrhu registriranja prodaje izdavanjem fiskalnih raèuna. U sluèaju tvrtki koje su pokrenule kampanju tijekom obraèunske godine, ogranièenje od 20 tisuæa zlota trebalo bi se preraèunati u odnosu na prvi mjesec voðenja uloge u moguænostima godine.

VarikosetteVarikosette Učinkovit način za lijepe i glatke noge bez varikoznih vena

Blagajna - kada zapoèeti registraciju prodaje.U razdoblju 2015. - 2016. godine u programu poduzeæa, koji moraju platiti primitke, bilo je vi¹e poduzetnika, meðu ostalima radionice automobila, specijalisti i zubari, frizeri i kozmetièki saloni, odvjetnici ili ugostiteljske tvrtke koje ne poma¾u u zrakoplovima. Uz iznimku ugostiteljskih usluga, drugi poduzetnici du¾ni su odmah prodati gotovinske registarske blagajne, dok poduzeæa s ogranièenjem od 20.000 zlota mogu dobiti kasa u dvomjeseènom sustavu nakon prekoraèenja tog ogranièenja. Isti cilj u 2016. godini vrijedi i za poduzetnike koji prodaju ulaznice za putnièka putovanja s moguæno¹æu plaæanja u neuobièajenoj tehnici nego gotovina i poduzetnici koji su se naselili na temelju raèuna za usluge pru¾ene pojedincima, ali nisu izdali vi¹e od 50 godi¹nje. fakture za do 20 primatelja.

Bez obzira na kolièinu prometa, zakonodavac je izradio i katalog proizvoda èija prodaja zahtijeva dokumentiranje s potvrdom iz blagajne. Navedeni proizvodi ukljuèuju: prodaju tekuæeg plina, stranu motora i jednog od motora, prikolica i poluprikolica, foto kamere, predmeta od plemenitih metala, parfema, alkoholnih piæa i duhanskih proizvoda.