Mini blagajna

Potvrda iz novitus lupo blagajne je materijal koji je posebno aktualan i za upravitelja i za kupca. Najva¾niji od njih imaju obvezu izdavanja takvih dokaza o prodaji.

Na¾alost, neki od nas ne obraæaju mnogo pozornosti na raèune, ¹to mo¾e dovesti do lo¹ih posljedica u snazi uspjeha. Koliko dugo trebamo uzimati takve ispise iz blagajne i u kojim situacijama oni mogu biti korisni?

U sluèaju poduzetnika, misao je vrlo jednostavna. Trebaju ostaviti kopije potvrda na 5 godina - u sluèaju inspekcije od Porezne uprave. Za¹to dokument za klijenta?Ovaj mali komadiæ papira u snazi primjera koji stvaraju duboko znaèenje. Ako znamo valjanost blagajnièkog raèuna i znamo kako pravilno pohraniti takav dokument, mo¾emo mnogo dobiti. To prije svega govori o trenutnim oblicima u kojima trebamo reklamirati kupljenu robu ili je takoðer osigurati za povrat na¹eg novca. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da prika¾emo potvrdu o primitku ogla¹ene transakcije. U koje vrijeme moramo imati u trenutku kada nam je raèun potreban da bismo podnijeli pritu¾be? Ako kupujemo prehrambene proizvode, mo¾emo prijaviti probleme povezane s njima do 3 dana. Dulje vrijeme trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument o kupnji odjeæe, obuæe, namje¹taja ili RTV opreme. Ovdje nam zakon dopu¹ta da do 24 mjeseca otkrijemo prednost i prijavimo ¾albu. Toèno u trenutku, ako nemamo raèun, na¹a pritu¾ba neæe biti prihvaæena. ©to je veæa vrijednost robe koja se ogla¹ava, to je br¾i gubitak povezan s nedostatkom dokumenta koji potvrðuje takvu prodaju.

Zato se sjetimo potvrda koje nam prodavatelj mora dati tijekom kupovine. Dr¾imo dokumente na objektivan naèin. Mo¾emo napraviti kuverte u koje æemo pohranjivati raèune u kronolo¹kom vremenu, mo¾emo ostaviti posebnu kutiju za ovaj smjer. Va¾no je da se dokument koji potvrðuje izvr¹ene ugovore po¹tuje sve dok postoji osnova za podno¹enje pritu¾be.