Kasetni filtri

Prihvativ¹i kupnju industrijskih sakupljaèa pra¹ine, vrijedi znati da postoji manje naèina za takve sakupljaèe pra¹ine. Prva vrsta sakupljaèa pra¹ine su komore za talo¾enje. Oni su sada¹nji kolektori za gravitacijsku pra¹inu. Èestice pra¹ine koje padaju u unutra¹njost takvog sakupljaèa pra¹ine, pod utjecajem gravitacije, ulaze u pojedinaèno dno kolektora pra¹ine, a proèi¹æeni plin, koji je prirodniji, slobodno se oslobaða s vrha takvog sakupljaèa pra¹ine. Va¾na znaèajka ovog modela sakupljaèa pra¹ine je moguænost pra¹enja vruæe pra¹ine.

Jo¹ jedna vrsta ekonomskih kolektora pra¹ine su inercijski kolektori pra¹ine. Predstavljaju se u èinjenici da su takve organizacije u slu¾bi i da koriste vrlo pojednostavljenu konstrukciju. Uvijek biste trebali razmi¹ljati o tome da njihova uèinkovitost nije va¾na. Stoga ne rade u ¹irem proizvodnom pogonu.Filterski kolektori su drugaèiji stil. Filtrirajte sakupljaèe pra¹ine u ovom postupku obrade, da kontaminirani plin bude izraðen od odgovarajuæih tkanina. U tom stilu zagaðenja, oni ostaju na tkanini, a proèi¹æeni plin ide dalje. Takve kolektore pra¹ine karakterizira visoka uèinkovitost. Zato se okupljaju u veæim proizvodnim pogonima.Va¾no je napomenuti da je usisavanje pra¹ine opravdano u svakom radnom postrojenju u kojem je prikazano odreðeno oneèi¹æenje zraka. Uvijek vrijedi napomenuti da su takvi ekonomski sakupljaèi pra¹ine posebno brojni i trebamo prilagoditi va¹ sakupljaè pra¹ine okusu rada u pogonu. To bi trebalo proèitati o ispravnim parametrima takvih sakupljaèa pra¹ine, kako bi konaèno mogli odluèiti koliko bismo trebali odluèiti. Vrste kolektora pra¹ine razlikuju se prvenstveno u svakoj uèinkovitosti proèi¹æavanja. Stoga æe ovi kolektori pra¹ine, koji su ne¹to skuplji, sigurno biti uèinkovitiji. To je va¾no iznad tvrtke industrijskih kolektora pra¹ine. Vrijedi koristiti iskusne tvrtke koje imaju pozitivne povratne informacije. U ovom postupku neæemo propasti s jamstvom na industrijski sakupljaè pra¹ine koji smo kupili.