Du nosti socijalnog inspektora rada u koli

Ponuda ukljuèuje samo dobre i tehnolo¹ki napredne ureðaje, ukljuèujuæi atex usisivaèe, ili sredi¹nje industrijske usisivaèe proizvedene u skladu s atex pravilom. Osiguravanje sigurnosti tijekom rada, za¹tita predmeta i funkcionalnost usluge ovdje su na idealnom mjestu. Najbolji uèinak usisavanja i filtriranja ostvaren je zahvaljujuæi kori¹tenju visokovrijednih komponenti, tehnièki pobolj¹avajuæi oblik i konstantan rast kao tehnike: filtracija, vakuum i èi¹æenje filtera.

U na¹em velikom asortimanu naæi æete ne samo male industrijske usisivaèe, veæ i komplicirane i znaèajno uèinkovite strojeve za èips i tekuæine, kao i agregate tipa S, koji su kombinacija industrijskog usisivaèa i vakuumskog transportnog stroja.

Usisavanje, usisavanje, usisavanje i vakuumski transport pomoæu usisnih agregata od 3 do 300 kW, uz filtraciju svih velièina i tipova elemenata koji distribuiraju pra¹inu.

Stacionarne usisne jedinice usisavaju sve neèistoæe putem ugraðenih instalacija za usisavanje i grupiraju ih u suprotne spremnike ili transportne ureðaje. Iznimno proizvedene iznimke prilagoðene su individualnim potrebama.

Pioniri smo u inovativnim mobilnim usisnim jedinicama. Prisutni agregati primjenjuju se na prikolicama ili kamionima te su optimalni ureðaji za stvaranje aktivnosti za tvrtke koje pru¾aju usluge èi¹æenja industrijskih postrojenja. Ova jela se koriste za usisavanje veæe kolièine suhog proizvoda iz punog prostora. Izraðeni su prema ADR-u s izvedbom protiv eksplozije prema ATEX-u.

Usredotoèeni smo na projektiranje, izradu, sastavljanje alata i struktura za otpra¹ivanje. Proizvodimo instalacije za otpra¹ivaèke strojeve, sklopove ureðaja i zgrade u cijeloj grani industrije. Takoðer planiramo i izraðujemo instalacije za eksplozivnu pra¹inu.