Cijena stare blagajne

Kolega iz bliske tvrtke uvjerava vas da je njegov blagajnièki raèun dobar i prodaje prodaju blagajne za pola cijene? Nemojmo uzeti oèite u¹tede. Za trgovanje blagajnom, koja je kori¹tena, moramo dodati tro¹kove razmjene financijske memorije i vremena utro¹enog na namirenje u SAD-u. U svakom sluèaju, neæemo moæi zatra¾iti pomoæ za kupnju, koja èak pokriva 90%!

Uobièajeno je da suoèeni s novim tro¹kovima tra¾imo naèine kako u¹tedjeti ¹to je vi¹e moguæe i postiæi vrlo pozitivnu transakciju. Na¹ ured se kreæe i pru¾amo jo¹ vi¹e posla ili usluga maloprodajnim potro¹aèima. U nekoj fazi potrebno je prodati i registrirati blagajnu. Cijena ovog ureðaja mo¾e nas malo upla¹iti, ¹to nas navodi na tra¾enje jeftinijih rje¹enja. Kolega iz okru¾enja daje nam da je njegova financijska blagajna savr¹eno uèinkovita i da je mo¾emo prodati za malu cijenu? A mo¾da æemo koristiti i fiskalne blagajne na aukcijama? Takvi prijedlozi su vrlo primamljivi. Meðutim, prije nego ¹to odluèimo prodati rabljenu blagajnu, izraèunamo sve tro¹kove i razmislimo je li ta moguænost isplativa.

Jeftinije, ali jo¹ skupljePrije svega, moramo znati da je registarska blagajna registrirana u Financijskom uredu za sljedeæu jedinicu. Uz postojeæe propise, ne mo¾emo imati takav iznos od poznate tvrtke. Ako bi ga pripremili, rekli bi fiskalni prekr¹aj. A u svjetlu propisa, ureðaj ne mo¾emo dobiti izravno od kolege - u takvoj transakciji proizvodna jedinica usluge mora djelovati kao posrednik. Kori¹tenje blagajne prvenstveno zahtijeva odjavu prethodnog korisnika. Uz alat, prodavatelj nam mora dostaviti izvje¹æe iz Porezne uprave, inaèe ne mo¾emo ni¹ta uèiniti s vlastitom blagajnom. Samo nakon podno¹enja relevantnih dokumenata, serviser proizvoðaèa mo¾e biti zainteresiran za zamjenu fiskalnog modula i fiskalizaciju iznosa u pojedinaèni dio.

Stoga vrijedi kupiti prvu blagajnu od ovla¹tenih preprodavaèa. Takvi stanovi kao krakowske blagajne ne prodaju samo ¹irok raspon fiskalnih ureðaja, veæ i usluge.