Cijena koloskopije

Kolposkop je naziv optièkog ureðaja koji se koristi tijekom kolposkopskog pregleda, koji se sastoji u promatranju povr¹ine cerviksa, donje strane kanala i vagine i vulve. Na¾alost, kolposkopija je u pro¹lom stoljeæu bila podcijenjena i tretirana kao delikatna i te¹ka ispitivanja, ali ne i pristrana. Danas se, meðutim, mo¾e uoèiti radikalna promjena u polo¾aju kolposkopskog pregleda, èiji je zadatak poveæan dopu¹tajuæi nezapamæeni napredak u procjeni patologije cerviksa.Kolposkopija je omoguæila da se odmah identificiraju ginekolo¹ke anomalije i donesu ispravne odluke o terapiji. Kolposkopija omoguæuje identificiranje pretklinièkih oblika raka vrata maternice, a studija u ovoj fazi znaèi potpuno izljeèenje raka. Kada se to sada ka¾e, profesionalni kolposkop olak¹ava ne samo pasivno promatranje, nego i dijagnostiku cerviksa za pretpostavljene neoplastiène promjene. Kolposkopski pregled omoguæuje toèno prepoznavanje ozbiljnosti erozije i procjenu da li moramo napraviti promjenu koja je zapravo opasna za zdravlje ¾ene.Lijeènik specijalista koji koristi kolposkop takoðer mo¾e pripremiti vulvoskop, tj. Vizualni pregled vanjskih spolnih organa. Nova tehnologija koja se koristi u kolposkopima praktièki je eliminirala problem nelagode u bolesnika koji su podvrgnuti kolposkopiji. Sofisticirana elektronika kori¹tena u ovim optièkim alatima, kao i pantografi koji dose¾u precizan, vi¹estruki pokret, uèinili su istra¾ivanje kolposkopa popularnim i sna¾nim, ¹to eliminira sve prethodne neugodnosti. Osim toga, veæina suvremenih kolposkopa koji se takoðer ureðuju u digitalnoj æeliji usmjerena je na diverzifikaciju tijeka pitanja ili stvaranje digitalnog arhiviranja na elektronskim medijima.