Gradevinske usluge i obveze blagajne

Postojanje blagajne u poduzeæu sve je vi¹e nu¾no. Unatoè èinjenici da je o tome potrebno odluèiti dobrovoljno, mnogi su poduzetnici koji su zbog godi¹nje neto dobiti obvezni ugraditi takav ureðaj u